Meniu
2019-01-02 / Naujienos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Finansavimo tikslas

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Finansuojamos veiklos

Verslas

Remiamos veiklos

Pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Galimi pareiškėjai

Pavienės MVĮ

Pareiškėjų tipai

Verslas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 4- 799, 82 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. kovo 4 d. 24:00.

Daugiau informacijos:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-naujos-galimybes-lt-nr-5