Meniu

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

Istorija

„Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas“ pradėtas kurti dar 2007 m., atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintą 2007 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 321, kuriame akcentuotas poreikis skatinti mokslo ir studijų institucijas bendradarbiauti su privačiu sektoriumi. Atsižvelgiant į parengtą Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programą bei remiantis įgyta patirtimi kuriant VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (toliau – ŠMTP) ir UAB „Šiaurės miestelis“ (dabar – UAB „Start Vilnius“) 2008 m. parengė Vismaliukų investicinės inovacijų zonos viziją, kurioje numatė vystyti teritoriją „slėnių“ programos rėmuose ir kartu su ŠMTP kurti mokslo ir technologijų perdavimo infrastruktūrą. Tuo tikslu 2010 m. ŠMTP, UAB „Šiaurės miestelis“ ir Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekio“ programos įgyvendinimo dalyviai pasirašė ketinimų protokolą dėl Teritorijos įtraukimo į šią programą.

2011 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 464 buvusios karinės bazės teritorija Vismaliukuose buvo įtraukta į „Saulėtekio slėnio“ programą. Nutarimu buvo patvirtinta atskira priemonė „2.2 Sukurti Vismaliukų investicinę inovacijų zoną“, skirta Vismaliukų investicinės inovacinės zonos „plyno lauko“ inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų įrengimui, kurios vykdytoju tapo ŠMTP.

Iškeltas tikslas įgyvendintas dviem etapais, kurių metu buvo vykdomi projektai finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2”. Pirmajame etape (2011–2014 m.) buvo nutiesti nutekamųjų vandenų, vandentiekio, telekomunikacijų, dujotiekio bei elektros inžineriniai tinklai bei atlikta kelio dangos (Vismaliukų gatvės nuo Šilėnų g. iki įvažiavimo į Teritoriją) rekonstrukcija. Antrajame etape (2013–2015 m.) buvo atlikta detaliojo plano korekcija, geologiniai tyrinėjimai, parengtas inžinerinis topografinis planas, nutiestos gatvės su inžineriniais tinklais, sutvarkyta ir išvalyta aplinka, nugriauti avarinės būklės statiniai bei kiti objektai, esantys gatvių raudonose linijose. Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektų grupę:

2015 m. gruodžio 23 d. LR Vyriausybė, įgyvendindama Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136, 8 punktą, projektų grupę „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“, įgyvendinamą Vilniaus mieste, Antakalnio seniūnijoje, buvusioje Kairėnų poligono teritorijoje, pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1411 rekomenduota Teritorijos vystymo projektą įgyvendinti bendromis ŠMTP ir UAB „Start Vilnius“ pastangomis, nurodant iki 2022 m. pabaigos pasiekti 2015 m. gruodžio 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1411 numatytus rodiklius.

Vizija

„Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ vizija – sutelkti Teritorijoje inovacines veiklas vystančius Investuotojus tam, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios inovatyvių įmonių augimą, mažinant naujų produktų kūrimo ir komercializavimo kaštus, pasinaudojant inovacijų kūrimui reikalingų išteklių, vertės grandinių tinklo, mokslo ir verslo klasterių teikiamomis galimybėmis.

„Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas. Siekiame sukurti funkcionalią Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą (kietąją ir minkštąją) Teritorijos vystymuisi tokiu būdu padidinant Teritorijos patrauklumą užsienio investuotojams bei šalies aukštųjų technologijų įmonėms.

Nustatyti šie „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas“ vystymo tikslai:

 1. Sutelkti išteklius inovacijų kūrimui,
 2. Sukurti vertės grandinių tinklą,
 3. Klasterizuoti mokslą ir verslą,
 4. Išvystyti Teritorijos operatoriaus funkcijas.

Iki 2022 m. siekiami rezultatai:

 • Pasiekti 7 253 362 eurų projekto investicinę vertę,
 • Įkurti ne mažiau kaip 6 klasterius,
 • Sukurti ne mažiau kaip 1 000 naujų darbo vietų,
 • Pritraukti ne mažiau kaip 20 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių,
 • Įkurti 2 mokslo ir studijų institucijas arba jų filialus,
 • Įrengti 2 000 kv. metrų verslo inkubatorių,
 • Paruošti ir įrengti 3 hektarų ir 1 000 kv. metrų viešųjų erdvių plotus,
 • Išvystyti 2–3 naujus inovatyvius produktus, technologijas ar gauti patentus, atitinkančius tarptautinį lygį.
 • Teritorija yra vystoma remiantis „Vilniaus miesto pramonės inovacijų parkas“ teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija.
Siūlomos paslaugos

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas“ teritorijoje planuojamos teikti paslaugos skirstomos į dvi pagrindines dalis:

 1. Paslaugos įsikuriant Teritorijoje,
 2. Paslaugos Teritorijoje vykdant veiklą.

Investuotojams kuriantis Teritorijoje teikiamos tokios žemiau išvardintos įsikūrimo paslaugos, sudarančios Pagrindinį paslaugų paketą:

 1. Verslo informacijos ir konsultacijų teikimas planuojant veiklą Teritorijoje;
 2. Teritorijos ir Projekto viešinimas bei rinkodara, investuotojų poreikių tyrimas;
 3. Telkti Teritorijoje įsikūrusius Investuotojus tarpusavio bendradarbiavimui ir bendrų veiklų vykdymui;
 4. Rekreacinių (viešųjų) erdvių įrengimas;
 5. Naujų Projekto įgyvendintojų paieška ir pritraukimas į Teritoriją;
 6. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonių paieška, siekiant Teritorijoje padidinti šių įmonių koncentraciją ir įvairovę;
 7. Konsultacijos ir pagalba klasterizacijos klausimais;
 8. Investuotojo reklamos talpinimas ant Operatoriui priklausančių reklamos ir informacijos įrenginių;
 9. Bendrų teritorijų puošyba, informacinės sistemos sprendimų diegimas;
 10. Poveikio aplinkai Teritorijoje bendrojo monitoringo organizavimas ir palaikymas;
 11. Ryšių su valdžios institucijomis ir visuomene koordinavimas ir palaikymas, informacijos apie Teritorijos veiklą sklaida;
 12. Teritorijos infrastruktūros plėtros projektų rengimas ir jų realizavimo organizavimas;
 13. Infrastruktūros priežiūra, aptarnavimas ir remontas;
 14. Pagalba Investuotojui nustatyta tvarka gauti technines sąlygas prisijungti prie Infrastruktūros;
 15. Kitos paslaugos, bendru Operatoriaus, Start Vilnius ir Investuotojo sutarimu apibrėžiamos VIZI Įgyvendinimo sutartyje.

Teritorijoje įsikūrusiems Investuotojams bei nuomininkas teikiamas paslaugas sudaro:

 1. Inkubavimo, inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugos Teritorijoje įsikūrusioms įmonėms,
 2. Biuro patalpų nuoma (pastaba: biuro patalpų nuomos sąlygos bus nustatytos pastačius verslo inkubatorių).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Investuotojų atranka

Galimi „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ investuotojai yra:

 1. Juridiniai asmenys, vykdantys MTEPI veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),
 2. Mokslo ir studijų institucijos.

Galimos planuojamų „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ teritorijoje vystyti projektų grupės:

 1. Bendros infrastruktūros vystymo iniciatyva,
 2. Klasterizacijos vystymo projektas,
 3. Technologinių ir (arba) viešų paslaugų vystymo pasiūlymas.

Kandidatų atrankos procesas*:

 1. Paraiškų pagal pasirinktą dalyvavimo modelį teikimas.
 1. Priežiūros ekspertų grupės sprendimu Investuotojų paraiškos yra patvirtinamos arba atmetamos. Paraiškos patvirtinimo atveju, kiekvienam Investuotojui yra nustatomas individualus Įsikūrimo mokestis***. Prioritetas yra teikiamas bendros infrastruktūros vystymo projektams, baigiant pradedančiųjų įmonių vystymo projektais (iniciatyvomis).
 2. VIZI Įgyvendinimo sutarties, Infrastruktūros sutarties ir Nekilnojamo turto pirkimo sutarties, apibrėžiančių atrinktos Teritorijos dalies vystymo sąlygas ir priskirtus Teritorijos vystymo rodiklius, pasirašymas.

* Kandidatų atranka yra vykdoma vadovaujantis „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ teritorijos vystymo sąlygų aprašu, patvirtintu 2017 m. rugsėjo 19 d. Priežiūros ekspertų grupės protokolu Nr. 5.

** Priežiūros ekspertų grupė sudaryta ir patvirtinta 2016 m. balandžio 12 d. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31.

*** Įsikūrimo mokestis nustatomas vadovaujantis Įsikūrimo mokesčio nustatymo tvarka, patvirtinta 2017 m. rugsėjo 19 d. posėdžio protokolu Nr. 5.

Pateik paraišką

Jei Jūsų veikla atitinka „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas““ vystymo tikslus bei investuotojams taikomus atrankos kriterijus, užpildykite paraiškos formą:

Paraiškos forma 

Su paraiška privalomi pateikti šie priedai:

 1. Dokumentai patvirtinantys, kad pareiškėjui nėra apribojimų vykdyti ir (arba) plėsti savo veiklą.
 2. Paskutiniųjų 3 metų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai.
 3. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.
 4. Verslo plano aprašymas, atitinkantis minimalius verslo planui keliamus reikalavimus, aprašytus ES finansavimo aprašų dokumentuose.
 5. Planuojamo įkurti klasterio narių pasirašytas Ketinimų protokolas ir (arba Jungtinės veiklos sutartis dėl klasterio, atitinkančio klasterio apibrėžimą pagal galiojančius teisės aktus), įkūrimo ir (arba) veiklos pradžios Teritorijoje.*
 6. Dokumentai, patvirtinantys per paskutinius 2 metus teiktų technologinių ir (arba) viešų paslaugų apimtis (EUR).*

Pastaba: Priedas Nr. 5 pildomas, jei paraiška teikiama nuo klasterio koordinatoriaus, Priedas Nr. 6 – jeigu paraiška teikiama technologinių paslaugų ir viešų paslaugų teikimui ir vystymui teritorijoje.

Paraišką pateikti galite:

 1. Pristatant asmeniškai/per kurjerį/paštu adresu VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas J. Galvydžio g. 3, Vilnius.

Atsiunčiant skanuotą variantą el. paštu.

Kontaktai

Esant papildomiems klausimams dėl įsikūrimo „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko“ teritorijoje prašome kreiptis Teritorijos operatoriaus kontaktais:

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

El. p.: gintare.pauliuscenkaite@smtp.lt

Tel.: +370 5 274 5409