Meniu
2018-05-08 / Naujienos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inostartas“

 

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 “Inostartas”. Tai skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.

 

Finansavimo tikslas: Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant MTEP darbus įmonės viduje.

 

Finansuojamos veiklos:

  • Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.
  • Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
  • Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

 

Pareiškėjai:

  • SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
  • SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
  • Žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla).

 

Partneriai: Partneriai negalimi

Projektų atrankos būdas: Tęstinė projektų atranka.

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, EUR:

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra apskaičiuojama remiantis Aprašo 4 priedo 10 punkte nurodytomis formulėmis ir Aprašo 20 punkte nurodytomis galimomis projektų veiklų įgyvendinimo trukmėmis.

 

Planuojama kvietimo finansavimo suma:

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 000 000 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą: pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 2 000 000 Eur SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose, pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 3 000 000 Eur SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Kontaktai pasiteirauti: VšĮ “Šiaurės miestelio technologijų parkas” projektų valdymo grupės vadovė Jolanta Gaidulionė, el. p. jolanta.gaidulione@smtp