Palaukite
Naujienų prenumerata
 
Titulinis » Apie ŠMTP » Veiklos sritys

Veiklos sritys

Vadovaujantis VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko 2017 m. veiklos planu, patvirtintu 2016 m. gruodžio 21 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 33:
 
ŠMTP strateginiai veiklos tikslai:
 • Vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) investicines zonas ir inovacijų sistemos objektus;
 • Teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo ir inovacijų kultūros ugdymo.
 
ŠMTP strateginės veiklos kryptys:
 • Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus;
 • Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimą per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas;
 • Skatinti jaunų, žinioms ir mokslui imlių įmonių verslumą, sudarant palankias sąlygas joms steigtis ir plėtotis (teikti inkubavimo ir akceleravimo paslaugas);
 • Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ir atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo.
 
ŠMTP 2017 m. pagrindiniai veiklos tikslai:
 • Parko identiteto formavimas ir stiprinimas (Parko specializacijos išgryninimas), siekiant sustiprinti Parko įvaizdį rinkoje;
 • Parko inovacinių paramos paslaugų vystymas, sudarant palankias sąlygas inovatyvių įmonių steigimuisi ir plėtrai;
 • Inovacijų kultūros ugdymas bei bendruomeniškumo vystymas, įgyvendinant kompleksiško Verslumo centro veiklas, aktyvinant inovacinę partnerystę ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą;
 • Investicinės zonos vystymas, inicijuojant infrastruktūros plėtrą ir siekiant vystyti identifikuotą specializaciją.
 
ŠMTP tikslinės grupės:
 • Technologijas kuriantys arba galintys kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus;
 • Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti technologijomis grįstą verslą;
 • Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos organizacijos, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus, ir kurios veikia pagal sumanios specializacijos tikslus;
 • Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje zonoje (teritorijoje), atitinkantys bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus.
 
Informacijos atnaujinimo data: 2017 m. spalio 26 d.